fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
 

   ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาการศึกษา
  5. ทิศทางการจัดการศึกษา
5.1 วิสัยทัศน์
5.2 พันธกิจ
5.3 เป้าประสงค์
5.4 ค่านิยมองค์กร
6. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  7. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
7.3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  การประชาสัมพันธ์
1.กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
2.กิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 1
3. ข่าวประชาสัมพันธ์
4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
5. รายงานงบทดลอง

   รายงานผลการกำกับ ติดตาม
2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
2.2 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2564
3.4 ปีงบประมาณ 2565

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2. Q&A (ถาม-ตอบ)
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4. Social Network
4.1 Facebook
4.2 YouTube
4.3 Website www.ptt1.go.th

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. ประจำปีงบประมาณ 2564
2. ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563
3.2 ปีงบประมาณ 2564

  การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแผนการดำเนินงานประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565

  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1.1. นโยบายไม่รับของขวัญ
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดการพัสดุ
1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1. ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563
3.2 ปีงบประมาณ 2564

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2565

  การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

 
 
 
   
Copyright 2016 by anubanpt.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat